Privatlivspolitik

 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS l tager behandling af dine persondata alvorligt.
Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler de personoplysninger du indtaster på

www.bygnielsen.dk

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS er dataansvarlig og kan kontaktes

via følgende oplysninger:

MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS
Padborgvej 29
9900 Frederikshavn
Danmark
E-mail: nicolaj.nielsen@mail.dk

Telefon: 21263555
CVR: 34607362

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Obligatoriske oplysninger
E-mail adresse
Frivillige oplysninger
Webstedet bruger cookies fra Google Analytics.

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.) fra andre websteder. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold.

Hvis du skriver en kontaktformular på webstedet, beder vi om dit navn og en email-adresse. Navnet bruges til at identificere dig og din henvendelse. Email-adressen bruges så vi kan komme i kontakt med dig, hvis et personligt svar er nødvendigt.
Emailen-adressen videregives ikke og offentliggøres ikke.

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Formål

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

At kunne svare på Jeres henvendelse.

Jeres data bliver ikke videregivet.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Vi anvender Google Analytics til både udvikling og optimering på vores side; med Google Analytics går vi i dybden med data for at vores kunder opnår den bedst mulige løsning.

4.2 Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

Hvis du ansøger et job, er det en nødvendig handling for at kunne behandle din ansøgning.
Det er også vores i legitime interesse at opbevare ansøgningen en periode i tilfælde af evt. spørgsmål.

5. SIKKERHED

Dine persondata er beskyttet hos vores Google Analytics

Oplysninger, der indsamles på baggrund af dit samtykke, vil blive opbevaret, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Oplysninger, der indsamles, og som alene vedrører visningen af www.bygnielsen.dk, vil blive slettet, når du forlader websitet.

6. SAMARBEJDSPARTNERE

6.1 Videregivelse

Vi videregiver alene dine data til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere for at opfylde en aftale med dig.

6.2 Databehandlere

Google Analytics agerer nu som databehandler af personoplysninger, hvilket skaber øget fokus på at bede den enkelte bruger om samtykke før data bliver behandlet. På den måde sikres gennemsigtighed igennem hele processen.

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Google Analytics benytter, som bruger af deres produkter/servicer eller blot for at få inspiration, kan du læse mere her

7. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland. Det sker det på overførselsgrundlaget i EU kommissionens standardkontrakt for overførsel til 3. land for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Der er ingen data der opbevares uden for Danmark, men udviklere i Ukraine har adgang til at se data for at kunne yde support.

Vi overfører desuden analysedata til USA som er betragtet som usikkert tredjeland. Det sker med baggrund i Privacy Shield certifikat som kan ses her:

www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

8. SLETNING

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger så lang tid, det er nødvendigt for opfyldelse af vores formål med behandlingen, dvs. indtil du tilbagekalder dit samtykke.

Hvis du har sendt en ansøgning, vil den blive slettet i vores system efter 6 måneder.

9. DINE RETTIGHEDER:

9.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf.

persondataforordningens artikel 12.

9.2 Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

9.3 Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du skal selv sørge for at holde din personlige oplysninger opdaterede. Dette gøres ved at kontakte MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS og bede dem rette oplysningerne.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de oplysninger, som MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApSbehandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS kun opbevare de oplysninger, som MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

9.4 Begrænsning

Du har ret til at få begrænset MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

Mens MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS har færdigbehandlet din indsigelse.

MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

9.5 Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

9.6 Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandling af dine persondata, hvis behandling sker efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 21.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandling af dine persondata, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. persondataforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS ikke længere behandle dine persondata til dette formål.

9.7 Ret til indsigelse imod profilering

Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker dig, jf. persondataforordningens artikel 22.

9.8 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApSophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS kun opbevare de oplysninger, som MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

10. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over MURERFIRMA NICOLAJ NIELSEN ApS behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11. ÆNDRINGER

Du vil modtage orientering om ændringer af denne privatlivspolitik på mail eller via hjemmesiden www.bygnielsen.dk